Tehran TimeJoin Email List & Facebook
Yellow Pages - Business Directory -  بزودی - تلفن مشاغل Calendar - تقویم برنامه ها Contact Us - تماس با ما Donations - حمایت مالی Photos - عکسها

 Home|About Us|Sponsors|Photos


Art & Culture | Classes | Seminars | Announcements | Donations | Membership | Sports |Contact Us |Calendar
 

 

Persian Art & Culture

Artists | Cultural Videos | Poetry | FilmGallery Schedule | Ancient Iran
Norooz |
Mehregan FestivalSadeh Festival | Yalda Festival | Persian Food & More

Yalda Night Festival
Longest Night of the Year


Shabe Yaldā (Persian: یلدا) or Shabe Chelle (Persian: شب چله) is an Iranian festival originally celebrated on the Northern Hemisphere's longest night of the year, that is, on the eve of the Winter Solstice.

Following the Iranian calendar reform of 1925, which pegged some seasonal events to specific days of the calendar, Yalda came to be celebrated on the night before and including the 1st day of the 10th month (Dey). Subject to seasonal drift, this day may sometimes fall a day before or a day after the actual Winter Solstice.

History and development

The word Yalda derives from a Syriac term signifying "birth." A Winter Solstice festival - Shab-e Chelle - had already been celebrated throughout the Iranian world even prior to the introduction of the word Yalda during the early Sassanid Era. Like all other festivals tied to the solar calendar, Shabe Chelle has its roots in the close contacts between Chaldea/Babylonia and Iran during the late Achaemenid period.


The process by which the term Yalda entered the Persian language is not conclusively established, but is probably attributable to Syriac Christians who received protection from the Sassanid monarchs. While these Christians that brought Yalda to Iran presumably associated the festival with the birth of Christ, the proximity of December 25th to the day of the Winter Solstice (December 21st or 22nd) eventually led to the two festivals being conflated and celebrated as one. Nothwithstanding that, as in Iran also, evergreen trees everywhere symbolize the continuity of nature, Yule has its origins in Saxon/Norse culture and was originally a lunar calendar event.


Yalda Today
 

Following the fall of the Sassanid Empire and the subsequent rise of Islam, the religious significance of the event was lost, and like all the other Zoroastrian festivals Yalda became merely a social occasion when family and close friends would get together. Nonetheless, the obligatory serving of fresh fruit during mid-winter is reminiscent of the ancient customs of invoking the divinities to request protection of the winter crop.

The tradition of family gathering survives today in full force. Iranian radio and television continue to have special programming for the night of Yalda.

As a novelty, watermelons may appear at the Korsi. The Korsi is traditional furniture similar to a very short table, around which the family sit on the ground. On it, a blanket made of wool filling is thrown, people leave their legs under the blanket. Inside the korsi, heat is generated by means of coal, electricity or gas heaters.
 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Yalda

 

شب چهله
شب سردی بود .
پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه میخریدن شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها میذاشت و انعام میگرفت پیرزن باخودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست میوه بخره ببره خونه رفت نزدیک تر چشمش افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده داخلش بود با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه میتونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش هم اسراف نمیشد هم بچه هاش شاد میشدن برق خوشحالی توی چشماش دوید ..دیگه سردش نبود !پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه .
تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت : دست نزن نِنه ! وَخه برو دُنبال کارت ! پیرزن زود بلند شد خجالت کشید ! چند تا از مشتریها نگاهش کردند ! صورتش رو قرص گرفت دوباره سردش شد ! راهش رو کشید رفت چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان مادر جان !
پیرزن ایستاد برگشت و به زن نگاه کرد !
زن مانتویی لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما گرفتم ! سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه موز و پرتغال و انار .
پیرزن گفت : دستِت دَرد نِکُنه نِنه.. من مستحق نیستم!
زن گفت : اما من مستحقم مادر،من
مستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه کردن ودوست داشتن همه انسانها و احترام به همه آنها بي هيچ توقعي اگه اینارو نگیری دلمو شکستی !
جون بچه هات بگیر !
زن منتظر جواب پیرزن نموند
میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شد
پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش دوباره گرمش شده بود با صدای لرزانی گفت : پیر شی ننه . پیر شی ! خیر بیبینی این شب چله مادر!
در تصاویرحکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست هیچکس سوار بر اسب نیست هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.
این ادب اصیل مان است:
نجابت - قدرت- احترام- مهربانی- خوشرویی
به همه ایرانیان میگوییم تا یادمان نرود که هستیم


2008 Yalda Night Celebration
Texas Persian Cultural Center


 


Click To Join Email List


EMAIL: support@texaspcc.org
Mailing Address: P.O. Box 833717, Richardson TX 75083-3717